AKTUALITY

Vážení občania, priatelia,

navštívili ste stránku občianskej iniciatívy Šarišské Michaľany – otvorene, na ktorej Vám predložíme odpočet toho, čo sa nám podarilo urobiť za volebné obdobie 2010-2014 a na ktorej Vám predložíme predstavu rozvoja našej obce pre ďalšie volebné obdobie.

Ďakujeme za návštevu stránky.17.12.2014 Informácia o doterajších zasadnutiach OZ

Včera (16.12.2014) sa uskutočnilo II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských. Na základe doterajšieho hlasovania na ustanovujúcom a včerajšom zasadnutí je možné konštatovať, že poslanci zvolení na kandidátkach KDH, SNS a SDS (Ing.Bilská, Ing.Mikloš, Korínek, Ing.Palčo a Zimovčák) spolu tvoria koalíciu s väčšinou piatich hlasov a naši zástupcovia za Šarišské Michaľany – otvorene sú v opozícii s počtom štyroch hlasov.

Koalícia obsadila funkcie všetkých predsedov komisií pri OZ, pričom pri voľbe predsedov naši zástupcovia podporili návrhy koalície, ale naše návrhy nenašli u koalície podporu.

No čo už, je potrebné novým predsedom komisií zablahoželať k zvoleniu a zaželať im úspešnú prácu v prospech obce.

Nech pracujú s takým elánom s akým hlasovali v personálnych otázkach.


ZLOŽENIE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež

Predseda: Ing.Jaroslav Palčo

Členovia: Ján Zimovčák , Ing.Peter Zborovjan, Karol Marcinko, st.


Komisia finančná, správy obecného majetku a rozvoja obce

Predseda: Ing.Magdaléna Bilská

Členovia: Ing.Jaroslav Palčo, Ján Zimovčák, Ing.Anton Mikloš,

JUDr., Mgr.Ľubomír Jankura, Ing.Marek Zborovjan, Marián Radvanský


Komisia pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok

Predseda: Ing.Anton Mikloš

Členovia: Marián Radvanský, Karol Korinek, Ing.Marek Zborovjan, JUDr.Anton Dziak


Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Predseda: Ján Zimovčák

Členovia: Ing.Magdaléna Bilská, Ing.Vladislav Bajus, Ing.Lýdia Kocanová, Štefan Lipták


Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Karol Korinek

Členovia: Ing.Jaroslav Palčo, Ján Zimovčák, JUDr., Mgr.Ľubomír Jankura


Poverenie poslanca OZ zvolávať a viesť zasadnutia OZ :

Ing.Jaroslav Palčo


Poverenie poslanca OZ k výkonu funkcie sobašiaceho :

Karol Korinek


Na včerajšom zasadnutí OZ boli odvolaní členovia Rady školy pri ZŠsMŠ a delegovaní noví členovia rady. Zo strany koalície bol predložený návrh delegovať do rady školy len svojich zástupcov a len vďaku tomu, že Ing.Palčo sa kandidatúry vzdal a pri hlasovaní podporil návrh na delegovanie Ing.Zborovjana nie sú členovia rady školy za zriaďovateľa „jednofarební“. Aj pri tomto hlasovaní sme podporili návrh koalície, pričom náš návrh (s výnimkou Ing.Palča) nenašiel u koalície podporu.

Členovia rady školy delegovaní zriaďovateľom :

Ing.Magdaléna Bilská

Ing.Anton Mikloš

Ján Zimovčák

Ing.Marek Zborovjan


S účinnosťou od 8. decembra 2015 poveril starosta obce svojím zastupovaním – určil za

zástupcu starostu

Ing.Mareka Zborovjana

Poverením zástupcu starostu obce je oprávnený starosta – keby to bolo v kompetencii OZ, tak nepochybne aj zástupca starostu by bol z koalície – v rámci hesla – víťaz berie všetko


Z ďalších bodov včerajšieho rokovania zastupiteľstva:

Zoznamovacie - oťukavacie zasadnutia OZ majú poslanci za sebou, stoličky sú podelené, tak dúfajme, že pri ďalších rokovaniach OZ prevládne zdravý rozum v prospech obce.
16.11.2014 Výsledky komunálnych volieb

Vo včerajších voľbách do orgánov samosprávy Obce Šarišské Michaľany bol za starostu obce zvolený:

Ing.Vincent Leššo


Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Ing. Jaroslav Palčo
Karol Korinek
Ing. Marek Zborovjan
JUDr., Mgr. Ľubomír Jankura
Marián Radvanský
Ján Zimovčák
Ing. Vladislav Bajus
Ing. Magdaléna Bilská
Ing. Anton Mikloš


výsledky PDF

dakujeme


14.11.2014 Podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu

Dnes bol na políciu podaný podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu na neznámu osobu, ktorého sa mala dopustiť vydaním a distribúciou letáku dňa 12.11.2014 do poštových schránok obyvateľov Obce Šarišské Michaľany. Je nepochybné, že uvedeným letákom chce jeho autor poškodiť občiansku iniciatívu Šarišské Michaľany – otvorene v zajtrajších komunálnych voľbách.

Skutočnosti uvádzané v letáku nie sú pravdivé, sú zavádzajúce a vykazujú znaky nezákonného konania. 

Podnet na prešetrenie PDF

Ako dôkaz, že skutočnosti uvádzané v letáku o financovaní volebnej kampane nie sú pravdivé zverejňujeme účtovné doklady: 

Faktúra prenájom billboardu

Úhrada za prenájom billboardu

Faktúra tlač billboardu

Úhrada za tlač billboardu

Doklady o úhrade za tlač volebných novín a plagátov12.11.2014 Volebná kampaň vrcholí

Vážení občania,

zajtra ráno končí predvolebná kampaň pred sobotňajšími komunálnymi voľbami. Volebná kampaň, okrem bežných praktík ako je strhávanie plagátov a vylepovanie plagátov aj mimo určených plôch, prebiehala až do dnešného večera v podstate normálne.

Dnes večer Vám bol, vážení občania, doručený leták, alebo lepšie povedané plátok, s našim logom a s linkom na www.sarisskemichalany-otvorene.sk .

Voči takým hlúpostiam, nepravdám a obviňovaniam, ako sú v plátku uvedené, ani nemá zmysel sa vyjadrovať. Čo je však zarážajúce, tak to je to, že autor, či autori použili neoprávnene naše logo, ktoré je autorský chránené a link na doménu, ktorú vlastníme, čím sa dopustil – dopustili niekoľkých porušení príslušných zákonných predpisov. Samozrejme, že vo veci podáme podnet na orgány činné v trestnom konaní.

Aj keď autor sa nepodpísal, je zrejmé kto za tým je a čo tým sleduje. ...a pokora to určite nebude...

Šarišské Michaľany majú naozaj naviac, ako na návrat ku praktikám spred roku 2011. Nezmysly uvedené v plátku, nám len pripomenuli kam by sa obec – k akej úrovni - mohla vrátiť.


V sobotu máme možnosť povedať, že naša obec o takúto úroveň nestojí.

10.11.2014 Volebný program pre roky 2015 - 2018

Vážení občania,

tak ako sme dokázali za posledné štyri roky finančne obec stabilizovať, tak ako sme dokázali zodpovedne hospodáriť, tak ako sme dokázali rozumne investovať do rozvoja našej obce, tak aj naďalej chceme pre Vás – pre obyvateľov našej obce pracovať.

V komunálnych voľbách 15.11.2014 sa uchádzame o Vašu dôveru s našou predstavou o smerovaní obce v ďalšom volebnom období s volebným programom pre roky 2015 – 2018.

volebny program
10.11.2014 Volebné noviny o hospodárení obce

V tomto čísle volebných novín Vám stručne predložíme hospodárenie obce za posledné štyri roky porovnaním stavu v akom sme obec prevzali, so stavom v akom sa v súčasnosti nachádza. Články z týchto volebných novín boli postupne zverejňované na tejto webstránke. Volebné noviny v tlačenej forme budú zajtra distribuované do domácností.

noviny 309.11.2014 Aká je pravda o eurofondoch

Vážení občania, priatelia,

v rámci predvolebnej kampane sa k Vám dostavajú rôzne informácie – pravdivé, ale aj nepravdivé, ba až účelovo zavádzajúce.

Ako príklad uvádzame citát z volebnej webky jedného z kandidátov na starostu: „Rozumný investuje za európske a hlúpy za vlastné... A v našej obci to platí dvojnásobne“, pod ktorým je uvedená nepravdivá informácia o výzve na Regeneráciu sídiel.

V nižšie uvedenom článku uvádzame reálne fakty o citovanej výzve a o eurofondoch, ktoré si môžete overiť na linkoch uvedených v článku.

Predstava, že eurofondy sú všeliekom na zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v obci a že všetky investície sa dajú robiť len z cudzích (európskych) prostriedkov je nepresná, ba až naivná - nakoľko žiadateľ musí spĺňať stanovené podmienky – oprávnenosť žiadateľa.

Za terajšie volebné obdobie (2011 – 2014) v rámci regionálneho operačného programu (ROP) bolo spolu vyhlásených 16 výziev (http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/). Z týchto výziev obec spĺňala podmienky pre 2 výzvy:

Veľkou príležitosťou pre obce bola v úvode článku spomínaná výzva ROP 4.1 a) Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty, v ktorej sa mohli obce uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške až 2 300 000 €. http://www.euractiv.sk/aktualne-vyzvy/clanok/rop-41-a-regeneracia-sidiel---samostatne-dopytovo-orientovane-projekty-rop-41a-201001-001230 Oprávnené aktivity, na ktoré bolo možné žiadať o nenávratný finančný príspevok boli široko koncipované:

Výzva bola vyhlásená 30.03.2010 a žiadosti bolo možné podávať v termíne do 07.07.2010. Bývalé vedenie obce podalo v rámci výzvy dve žiadosti:

Bohužiaľ obe žiadostí boli neúspešné, pričom ani jeden projekt neriešil rekonštrukciu miestnych komunikácií v rozsahu, v ktorom sme to urobili my.

Pre upresnenie je potrebné uviesť, že terajšie vedenie obce nastúpilo do funkcie 11.01.2011, teda dávno po uplynutí termínu na podávanie žiadosti a preto poukazovanie na nevyužitie možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na REKONŠTRUKCIU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ JE ÚČELOVO NEPRAVDIVÉ.

Počas volebného obdobia 2011-2014 NEBOLA VYHLÁSENÁ ŽIADNA VÝZVA TÝKAJÚCA SA REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ.

Pre úplnosť uvádzame žiadostí o nenávratné finančné projekty, ktoré boli podané za toto volebné obdobie (mimo ROP):

Čo k tomu dodať – rozumný investuje z toho, čo si zodpovedne nahospodáril09.11.2014 Samostatná kotolňa v škole

Po dohode so Sabyt, s.r.o. Sabinov sme zabezpečili vybudovanie samostatnej kotolne v budove základnej
školy z investičných prostriedkov Sabyt, s.r.o.. Celkové náklady investície predstavujú sumu 98 179 € s tým, že obec to nebude stať ani CENT, pričom to nebude mať ani vplyv na cenu dodaného tepla do školy.

Rozhodnutie o tom, či samostatnú kotolňu v škole vybudovať z vlastných (prípadne úverových) zdrojov, alebo z investičných prostriedkov Sabyt, s.r.o. vyplynulo z ekonomického prepočtu, ktorý preukázal, že vybudovanie a prevádzkovanie samostatnej kotolne v škole obcou je ekonomicky nevýhodne.

...ekonomicky prepočet uvádzame v prílohe

llink PDF

Vybudovaním samostatnej kotolne v škole sa uvoľní budova centrálnej kotolne na sídlisku, ktorú chceme stavebne upraviť na ŠPORTOVÉ A SPOLOČENSKÉ VYUŽITIE PRE MLÁDEŽ

teraz ...
pred
potom :-)
potom

V nasledujúcom programovacom období 2014-2020 (eurofondy) bude jednou z nosných priorít energetická efektívnosť budov – rekonštrukcia, zateplenie, zdroje vykurovania... a aj z týchto zdrojov chceme budovu kotolne rekonštruovať.09.11.2014 Financovanie športu

Na financovanie športových aktivít sú rôzne názory – niektorí tvrdia, že obec dáva na šport málo prostriedkov, druhí zase hovoria, že sú to vyhodené peniaze, pokiaľ nie sú účelovo viazané na mládežnícky šport pre deti a mládež len z našej obce.

K sprehliadneniu dotačného financovania obec schválila VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z  rozpočtu obce, ktoré sa týka aj dotácií poskytnutých pre šport.


V tabuľke je uvedený prehľad finančných prostriedkov, ktoré obec vynaložila na šport za obdobie od roku 2011 k 30.09.2014.

tabulka

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že v tomto volebnom období sme ZDVOJNÁSOBILI výdavky na obecný šport.

Ku skvalitneniu podmienok pre obecný šport by mal prispieť aj projekt Rekonštrukcia multifunkčnej budovy športového areálu, ktorým sa obec uchádza o dotáciu z Enviromentálneho fondu. Rozpočtové náklady projektu predstavujú sumu 191 780 € s finančným prispením obce vo výške 5%, t.j. 9 589 € a požadovanou dotáciou 182 191 €. V prípade úspešnosti podanej žiadosti budú na tribúne vymenené okná, dvere, budova sa zateplí a vybuduje sa nový vykurovací systém.07.11.2014 Volebné noviny o investičných akciách

v tomto čísle volebných novín Vám predložíme stručný odpočet investičných akcií, ktoré sa nám podarilo realizovať za volebné obdobie 2010-2014 a to porovnaním stavu pred a po realizácii investičnej akcie s finančným vyhodnotením.

Vo fotogalérii ČO SME ZDEDILI si môžte pozrieť, ako obec vyzerala pred realizovaním investičných akcií


010203040506070809101112131415161718192021

Vo fotogalérii ČO SME SPRAVILI si môžte pozrieť, ako obec vyzerá po zrealizovaní investičných akcií


0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

. finančné vyhodnotenie si prečítajte v priložených novinách

noviny206.11.2014 Aká je pravda o úvere na investičné akcie

V súvislosti s prijatým úverom na investičné akcie rezonujú v obci rôzne názory – pozitívne a aj negatívne. V prvom rade je potrebné povedať, že najprv sme museli obec finančne ozdraviť, zvýšiť jej finančnú bonitu a stabilizovať hospodárenie obce a až potom uvažovať o úvere. Hospodárenie obce je stabilné a aj preto si obec mohla dovoliť zobrať úver na rekonštrukciu MK a chodníkov bez rizika, aby to negatívne pocítil rozpočet obce pre ďalšie roky. Úver bol prijatý za týchto podmienok:

Preložené do ľudskej reči – úver bol prijatý s úrokovou sadzbou 1,967 % (0,567+1,40), čo je nižší úrok ako napr. pri hypotékach. S tým, že za 10 rokov splácania obec zaplatí úrok v celkovej výške 60 302 € (takže žiadne preplatenie úveru o 100 tis., ako to tvrdia niektorí experti), čo znamená, že priemerný mesačný úrok je 503 € a priemerná mesačná splátka istiny a úroku spolu je 5 503 €, čo pre obec nie je finančným problémom.

Zároveň je potrebné uviesť, že aj po prijatí úveru a jeho splácaní, pri zodpovednom hospodárení, je obec schopná zo svojich vlastných prostriedkov v rozpočte ročne vyčleniť cca 180 000 € ako rezervu na investičné akcie.

detailný nápočet splátok istiny a úrokov po jednotlivých rokoch je v priloženej tabuľke

tabuľka PDF

Pre porovnanie uvádzame, že v predchádzajúcom volebnom období v roku 2009 obec zobrala úver na výstavbu kanalizácie na ul.Mellichara Zeleného vo výške 212 272 € s celkovou úrokovou sadzbou 6 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie 2,50 % p.a., čo bolo 3,50 % (0,998+2,50).

Z porovnania je zrejmé, že úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií bol prijatý za oveľa výhodnejších podmienok (rozdiel – 1,53 ¨%) a už nehovoriac o tom, že úver na kanalizáciu bol zobraný na stavbu bez platného stavebného povolenia, teda na čiernu stavbu.06.11.2014 Ako je platený starosta obce

PLAT STAROSTU OBCE:

stav k 31.12.2010: V predchádzajúcom volebnom období (2007 – 2010) mal starosta poslancami OZ zvýšený plat a s odmenami v priemere mesačne zarábal 2 178 €. Spolu za volebné obdobie tak obec vynaložila na plat a odvody starostu 142 996 €.

stav k 31.10.2014: V súčasnom volebnom období (2011 – 2014) má starosta schválený iba základný plat bez odmien. Súčasný starosta má priemerný mesačný plat 1 655 €. Spolu za volebné obdobie tak obec vynaloží na plat a odvody starostu 106 691 €. Tým, že starosta neobsadil funkciu prednostu, obec v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ušetrila 60 135 €.

Za štyri roky sme zodpovedným hospodárením len na plate starostu obce a prednostu OcÚ ušetrili oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu 96 440 €.06.11.2014 Ako naše hospodárenie hodnotí INEKO

INEKO je Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

HOSPODÁRENIE OBCE PODĽA INEKO:

stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2013
celkové finančné zdravie celkové finančné zdravie
0,7/6
veľmi zlé finančné zdravie
4,9/6
dobré finančné zdravie

 stare   nove

Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej obci hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie.

Za tri roky sme zlepšili finančné zdravie obce o 4,2 bodu a z veľmi zlého finančného zdravia sme obec dostali na dobré finančné zdravie. Zodpovedným hospodárením sme obec ekonomicky stabilizovali.

Zdroj: http://www.obce.ineko.sk/06.11.2014 Ako sme hospodárili za posledné štyri roky

HOSPODÁRENIE OBCE:

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce je v podstate rozdiel medzi príjmami a výdajmi obce za príslušný kalendárny rok, pričom prebytok hospodárenia je zdrojov tvorby rezervného fondu najmenej vo výške 10% z prebytku rozpočtu. Takto sme hospodárili:tabulkapig


stav k 31.12.2010

stav k 30.09.2014

22 € (663 Sk)

73 385 € (2 210 796 Sk)

rozdiel:

+ 73 363 € (2 210 134 Sk)

Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia obce. O použití rezervného fondu rozhodujú poslanci OZ a môže sa použiť na úhradu výdavkov investičných akcií, prípadne bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami.

Je to finančná rezerva obce a za štyri roky zodpovedného hospodárenia sme rezervný fond z 22 € navýšili na 73 385 €. Finančná rezerva 73 385 €, napr. znamená, že obec má reálne použiteľné finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov financovaných z EÚ. Pri požadovanej 5% finančnej spoluúčasti, obec môže podať žiadosti v celkovom finančnom objeme cca 1 468 000 € (44 225 000 Sk)


03.11.2014 Volebný billboard

Dnes bol na reklamnej ploche oproti parkovisku vylepený náš volebný billborad


03.11.2014 Volebné noviny o škole

V tomto čísle volebných novín Vás chceme informovať o situácii na tunajšej základnej škole. S blížiacim sa termínom volieb máme možnosť čítať a počúvať rôzne názory – od tvrdení o protiprávnom stave, vyvodení osobnej zodpovednosti až po nepresnosť v číslach a dátumoch..... Každý má právo na svoj názor, nech už je akokoľvek účelový...

Vážení občania, my Vám predkladáme informáciu o škole založenú na reálnych faktoch.

Základná škola v Šarišských Michaľanoch sa stala asi mediálne najznámejšou školou na Slovensku, bohužiaľ väčšinou v negatívnom zmysle. Pričom prevažne to boli informácie nie úplné a nie presné. O čo vlastne na škole ide?

.... prečítajte si v priložených novinách


02.11.2014 Vylepovanie plagátov

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce č.02/2014, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov počas volebnej kampane na území obce Šarišské Michaľany je možné vylepiť volebné plagáty na informačných stojanoch, ktoré sú určené na tento účel – jeden sa nachádza na parkovisku pred nákupným parkoviskom a druhý je umiestnený na námestí pod kostolom.

link PDF

V sobotu 01.11.2014 sme v rámci predvolebnej kampane vylepili volebné plagáty na oba informačné stojany. Bohužiaľ z informačného stojana pod kostolom niekto volebné plagáty strhalVo voľbách sa uchádzame o dôveru voličov a volebná kampaň by mala slúžiť na prezentáciu kandidátov a ich volebných programov. Avšak po štyroch rokoch sa opäť stretávame s tým, že prezentáciou niektorých kandidátov je len likvidácia volebných materiálov protikandidátov. Je to smutné - Šarišské Michaľany majú na viac – majú na kultúrnu predvolebnú súťaž.
29.10.2014 Komunálne voľby – základné informácie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 15.11.2014.

Miestna volebná komisia v Šarišských Michaľanoch zaregistrovala pre voľby starostu obce Šarišské Michaľany troch kandidátov link PDF

a pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch 26 kandidátov link PDF

Za občiansku iniciatívu Šarišské Michaľany – otvorene na kandidátnej listine koalície politických strán SIEŤ a SDKÚ na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva kandidujú:

kandidát na starostu obce

Ing. Vincent Leššo 59 ročný
manažér
bytom Šarišské Michaľany
ul.Sabinovská 13

kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

Ing. Štefan Bačišin 66 ročný
SHR
bytom Šarišské Michaľany
ul. SNP 8
Ing. Vladislav Bajus 53 ročný
SZČO
bytom Šarišské Michaľany
ul.Mlynská 25
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura 41 ročný
manažér
bytom Šarišské Michaľany
ul.Požiarnická 22
Ing. Vincent Leššo 59 ročný
manažér
bytom Šarišské Michaľany
ul.Sabinovská 13
Renáta Martoňáková 39 ročná
manažérka
bytom Šarišské Michaľany
ul.Michalská 35
Marián Radvanský 39 ročný
manažér
bytom Šarišské Michaľany
ul.Družstevná 488
Ing. Stanislav Škop 54 ročný
ekonóm
bytom Šarišské Michaľany
ul.Pod lesíkom 2
Mgr. Ján Tchurik 57 ročný
pedagóg
bytom Šarišské Michaľany
ul.Mlynská 24
Ing.Marek Zborovjan 42 ročný
manažér
bytom Šarišské Michaľany
ul.Sabinovská 9